توجه!!!!

محاسبه مساحت مورد نیاز تیغه کرکره برقی

قیمت تیغه کرکره برقی ارتباط مستقیم با مساحت آن دارد، برای ورودی های مختلف به تیغه هایی با مساحت های مختلف نیاز است. برای محاسبه مساحت تیغه، کافیست از فرمول ساده زیر استفاده کنید:

عرض ورودی × (40 سانتی متر + طول ورودی) = مساحت مورد نیاز تیغه

اضافه کردن عدد 40 به طول ورودی، با در نظر گرفتن فضای مورد نیاز برای قرار گیری شفت و بدنه آن انجام می گیرد.

برای مثال یک ورودی را با ابعاد 2×3 متر در نظر بگیرید. با توجه به فرمول بالا به نتیجه زیر دست خواهیم یافت:


6.8=3.4×2

مساحت تیغه مورد نیاز برای این ورودی 6.8 متر مربع خواهد بود.شما می توانید با تماس با کارشناسان بخش فروش کرکره برقی در فروشگاه امنیت هوشمند با همکاران ما مشورت کنید تا شما را برای خرید بهترین کرکره برقی راهنمایی کنند.